X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

Chưa phân loại

C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

̼E̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼7̼S̼K̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

Xúc động lễ trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho sinh viên qua đời vì bạo bệnh - 1
P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼”̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Xúc động lễ trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho sinh viên qua đời vì bạo bệnh - 2
Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼7̼S̼K̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼”̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼L̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.