N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ợ̼ ̼C̼ơ̼ ̼K̼h̼í̼ ̼N̼g̼h̼è̼o̼ ̼R̼a̼ ̼Đ̼i̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼

Chưa phân loại

B̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼7̼-̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

Tai nạn thương tâm, người thợ cơ khí nghèo ra đi để lại 2 con thơ - Ảnh 1.
Khu vực anh T. вị điện ɢιậτ dẫn đến τử νοɴɢ

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼-̼ố̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼N̼L̼Đ̼O̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.